T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI   :B.11.0.KUG.0.00.17.00.00/230- 13034                                                               12/10/2010

KONU : İdari Müeyyidelerin Uygulanması

 

GENELGE

(2010/KUGM –  16 /GENEL)

 

Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) gereğince sağlanması gereken mesleki yeterlilik şartının ve anılan mevzuata aykırı davranan yetki belgesi sahipleri için uygulanacak para cezaları ve uyarmaların mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesini ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen;

(1)KTY çerçevesinde, adlarına bir veya birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sağlamaları gereken mesleki yeterlilik şartını yerine getirirken;

a)Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) ilgili maddelerine uygun olmak koşuluyla bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait yetki belgeleri için aynı kişileri beyan edebilmesi,

b)Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin verilmesi halinde, ilgili şahıslar için düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgelerinin kabul edilmesi,

(2)Yetki belgesi sahiplerinin, KTK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile KTY’nin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;

a)KTK’nın 26 ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi,

b)KTY’nin 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı ihlal tutanağı düzenlenmesi,

c)İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi,

(3)Yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrası çerçevesinde unvan, adres, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı ve yöneticilere ilişkin değişiklikleri kısmen veya toplu olarak aynı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde, bu durumun tek bir ihlal kabul edilerek KTY’nin 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendine göre ihlal tutanağı düzenlenmesi,

(4)Yetki belgesi işlem dosyaları, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarında bulunan firmalar adına düzenlenmiş yetki belgeleri ile ilgili olarak;

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ile ilgili kontrollerin, dosyanın bulunduğu oda tarafından yapılması, ihlal tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, belge numarası, vergi numarası ve unvanı ile anılan Yönetmeliğin hangi maddesinin ihlal edildiğinin belirtildiği bir yazının oda tarafından ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi,
b) İlgili oda tarafından bu genelgenin (4) üncü maddesinin (a) bendine uygun olarak gönderilen yazıya istinaden, ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince idari para cezası karar tutanağı ve ihlal tutanaklarının ivedi olarak düzenlenmesi ve verilen uyarma ile para cezalarının, Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemindeki denetim modülünden sisteme işlenmesi suretiyle;

1)Düzenlenecek olan ihlal tutanağından yetki belgesi sahibine verilecek olan nüshasının, ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce ilgili odaya bir üst yazı ekinde gönderilmesi,

2)Düzenlenecek olan idari para cezası karar tutanaklarının, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işlemlerinin, işlemi tesis eden Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması,

3)İlgili oda tarafından, Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün göndereceği ihlal tutanağı nüshasının yetki belgesi sahibine bir üst yazı ekinde gönderilmesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işleminin yapılması, yetki belgesi sahipleri tarafından uyarmaların mevzuat çerçevesinde paraya çevrilmesinin talep edilmesi halinde bu uyarmaların paraya çevrilmesi,


3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.


Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.


  Binali YILDIRIM

                       Bakan

DAĞITIM

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri          

TOBB

İlgili Sektör KuruluşlarıTrafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.