T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669                                                               22/12/2010

Konu  :  Yeniden Değerleme

   Oranının Uygulanması

 

GENELGE

(2011/KUGM-  01 /GENEL)

           

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, aynı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1), KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2), KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3); 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                                              Binali YILDIRIM

                                                                                                                       Bakan

Ek: 4 adet ücret listesi

Dağıtım:

İçişleri Bakanlığı

            -Emniyet Genel Müdürlüğü

            -Jandarma Genel Komutanlığı

            -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

TOBB

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                            EK-1

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

Uygulanacak Ceza Miktarı [TL]

(a) bendinin;

 

 

birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara)

2.201

 

ikinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

550

 

üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

439

 

dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

2.201

(b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı:

      (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara)

1.232

(c) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

369

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)

616

(d) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)

1.232

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

616

 

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

369

 (e) bendindeki ceza miktarı:

     (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve  taşıma işleri

     komisyoncularına)

2.201

 

 

 

 

2/5

 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                               EK-1(Devam)

(f) bendinin;

 

 

birinci fıkrasının;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere)

616

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara)

616

 

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara)

245

 

ikinci fıkrasının;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifesine uymayanlara)

245

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)

122

(g) bendindeki ceza miktarı:

     (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların

     Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma

      yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)

2.201

(h) bendindeki ceza miktarı:

     (14 üncü maddeye aykırı davrananlara)

616

(ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

    (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası

     yaptırmayan taşımacılara)

1.232

(i) bendindeki ceza miktarı:

    (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve

    yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara)

616

(j) bendindeki ceza miktarı:

     (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak

     dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)

369

(k) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

616

 

ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere)

245

       

 

3/5

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                           EK-2

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre

BELGE TÜRÜ

TANIM

ÜCRETLER (TL)

A1

Otomobil ile Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

14.244

A2

Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

21.368

B1

Otobüs ile Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

71.225

B2

Otobüs ile Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

35.612

B3

Otobüs ile Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

7.122

C1

Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

7.122

C2

Uluslararası ve Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı

56.981

C3

Uluslararası ve Yurt içi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

14.244

D1

Otobüs ile Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

42.737

D2

Otobüs ile Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

21.368

D3

Otobüs ile Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

7.122

D4

Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

5.503

F1

Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

5.696

F2

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

8.544

G1

Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

5.696

G2

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

8.544

G3

Yurtiçi Kargo Acenteliği

5.696

G4

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

8.544

H1

Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

5.696

H2

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

8.544

K1

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

14.244

K2

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

7.122

K3

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

7.122

L1

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

142.460

L2

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

284.921

M1

İliçi Kargo İşletmeciliği

14.244

M2

Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

213.691

M3

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

284.921

N1

İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

2.847

N2

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

28.490

P1

İliçi Dağıtım İşletmeciliği

14.244

P2

Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

213.691

R1

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

213.691

R2

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

284.921

T1

Büyükşehir Beld. Sın. İçinde Yolcu Term. İşletmeciliği

1.422

T2

Büyükşehir Beld. Sın. Dışında Yolcu Term. İşletmeciliği

1.422

T3

Eşya Terminali İşletmeciliği

1.422

 

Uyarma

68

 

Her Bir Taşıt Kartı

68

 

Taşıma Özel İzin Belgesi

140

 

 

 

 

 

4/5

 

 

                                                                            

 

                       

                                                                                                              

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

  

                                                                                                                                    EK-3

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Yönetmeliğine Göre

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

14.244

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

13

 

Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde)

27

 

Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı

27

İhtar

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.