T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16900                                                     28/12/2010

KONU   :  D4 Türü Yetki Belgeleri

GENELGE

(2011/KUGM- 03 /YOLCU)

 

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesinin düzenlenmesi ve bu belgeyle yapılacak taşımacılık faaliyetleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

1- Kapsam:

D4 yetki belgesiyle yapılabilecek ve yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapılabilecek taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 Km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı.

2) Tarifeli veya tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın iliçi yolcu taşımacılığı.

3) 100 Km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı.

b) Yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli veya tarifesiz olarak şehiriçi iki nokta arasındaki taşımacılık.

2) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km üzerindeki şehirlerarası taşımacılık.

3) Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerarası taşımacılık.

4) Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık.

NOT: 100 Km. mesafenin belirlenmesinde taşıma güzergahının uzunluğu esas alınır.

 

2- Kurallar:

a) Yetki belgesi Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

b) İlk defa bir D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için KTY’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartların yanı sıra talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

c) Yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir ve/veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir.

ç) Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.

d) Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.

e) 1 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi çerçevesindeki servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.
 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16900                                                     28/12/2010

KONU   :  D4 Türü Yetki Belgeleri

    

f) D4 yetki belgesiyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için;

1) İliçi tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İlçelerin Trafik Komisyonlarından (taşımacılık yapılacak yerlerden birinin Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil)  içinde/içinden olması halinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

2) 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İllerin Trafik Komisyonlarından (bu illerden birinde Büyükşehir Belediyesi bulunması halinde, Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil) içine/içinden yapılacak taşımalarda ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

3)  Kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması esastır.

4) Belediyesi bulunan ancak yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim yerlerindeki kalkış ve varış ile ara durak noktaları/yerleri için ilgili belediyelerden yazılı izin alınması ve bunun Bakanlığa sunulması şarttır.

5) Belediyesi ve yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerlerde yetki belgesi sahibinin bu yerdeki merkezi adresi veya şubesi veya acentesi kalkış ve/veya varış yeri olarak kabul edilir.

6) Belediye sınırları içerisinde izlenecek güzergah olarak D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan güzergahlar izlenir. Bu güzergahların dışında bir güzergah izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.

7) Ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, ara durak, taşıma hattı ile belediye sınırları dışındaki güzergâhlara ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.

8) Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre aşağıda belirtilmiştir:

 

1-2 araç;

1 taşıma hattı

3-4 araç;

en fazla 2 taşıma hattı

5-6 araç;

en fazla 3 taşıma hattı

7-8 araç;

en fazla 4 taşıma hattı

9-10 araç;

en fazla 5 taşıma hattı

 

 

9) Yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilirler.

g) Tahditli plakalı otobüsler;

1) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmez.

2) İlgili belediye mücavir alanı dışına çıkarak taşıma yapamazlar.

3) Okul servis aracı olarak kullanılması halinde, bu taşıtların hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okulca düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları (mücavir alanı dahil) dışına götürüp-getirebilirler.

ğ) Bu Genelgede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY esas alınır.

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16900                                                     28/12/2010

KONU   :  D4 Türü Yetki Belgeleri
 

3- Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:

Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.

1)Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.

2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.

3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıma hattı, güzergahı, ara duraklarını esas alır ve bunları yetki belgesine kaydeder.

5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıt sayısına bakmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesine kaydeder. Ancak yetki belgesinde kayıtlı bu taşıtlardan herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşüm yapılması halinde düşümü yapılan taşıtın yerine yetki belgesindeki taşıt sayısı 10 adedin altına düşünceye kadar yeni taşıt ilavesi yapmaz.

b) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.

c) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.

ç) Mevcut Y ve FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/10/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgeleriyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz. Y ve FY yetki belgesi sahipleri 31/10/2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde yetki belgeleri geçersiz olur.

d) 31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.

e) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/10/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31/12/2011 tarihine kadar gönderirler.

 

4- Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Bu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle 26.01.2009 tarihli ve 2009/KUGM-06/YOLCU sayılı Genelge yürürlükten kalkar.

 

5- Yürürlük

Bu Genelge 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16900                                                     28/12/2010

KONU   :  D4 Türü Yetki Belgeleri
 

Bu Genelge, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden yürürlüğe konulmuştur.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Binali YILDIRIM                                                                                                                        Bakan

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.